ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ε.Δ.Χ.)

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης
 • Δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης (ΟΜΑΔΑ 2) από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών
 • Δύο (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, (το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).

Κόστος

 • αμοιβή γιατρών (10€+10€)
 • παράβολο για την έκδοση της ειδικής άδειας οδήγησης (50€)

Παρατηρήσεις

 • Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α’65), όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή από το Δημόσιο.
 • Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση ως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όχημα που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.

Τα αποδεικτικά πληρωμής εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο).