ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε.

Δικαιολογητικά

  • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  • Α.Φ.Μ.
  • Φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου
  • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
  • Αίτηση εκτύπωσης για την άδειας οδήγησης

Κόστος

  • παράβολο για την εκτύπωση (30€)

Παρατηρήσεις

  • Τα αποδεικτικά πληρωμής εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο).
  • Εάν η άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη ή υπάρχει αλλαγή στοιχείων, απαιτείται επιπλέον  παράβολο 9,02 € από Δημόσιο Ταμείο.