ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης
  • Φωτοαντίγραφο  άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου
  • Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

Κόστος

  • παράβολο για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης ((30€)
  • χαρτόσημο (παράβολο) για την επέκταση της άδειας οδήγησης (27,02€)

Παρατηρήσεις

  • Τα αποδεικτικά πληρωμής εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο).