ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΦΘΟΡΑΣ

Δικαιολογητικά

  • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  • Α.Φ.Μ.
  • Φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου
  • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
  • Αίτηση εκτύπωσης για την άδειας οδήγησης

Κόστος

  • παράβολο για απώλεια ή κλοπή άδειας οδήγησης (30€)
  • παράβολο για την εκτύπωση (30€)
  • παράβολο αντιγράφου άδειας οδήγησης (9,02€)

Παρατηρήσεις

  • Τα αποδεικτικά πληρωμής εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο).

Το παράβολο για απώλεια ή κλοπή  δεν καταβάλλεται στην περίπτωση μερικής (διάρρηξης) ή ολικής κλοπής αυτοκινήτου ή καταστροφής του από πυρκαγιά ή πλημμύρα που αποδεικνύεται από έγγραφα αρμόδιας αρχής.