ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Για να μην ταλαιπωρείσθε, αγχώνεστε και χάνετε χρόνο από την εργασία σας αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα να μεταβιβάσουμε το αυτοκίνητο σας.

Με ένα τηλεφώνημα είμαστε στο χώρο σας  για να παραλάβουμε τα δικαιολογητικά σας και αφού ολοκληρώσουμε τη διαδικασία θα σας παραδώσουμε πάλι με δικές μας ενέργειες..(ισχύει για Αιγάλεω και Πειραιά)

Εάν θέλετε μπορείτε να μας επισκεφθείτε στο χώρο μας, είμαστε πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουμε και από κοντά.

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Η άδεια κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ. ή του Δ.Ι.Χ.
  • Παραστατικό Τραπέζης με την καταβολή του τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης του οχήματος σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 27 του Ν. 2873/2000 ΦΕΚ 285 Α΄, στο οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του μεταβιβαζόμενου οχήματος και το ονοματεπώνυμο του πωλητή ή του αγοραστή (σε ειδικό λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής με συμβεβλημένη τράπεζα).
  • Για απαλλαγή του τέλους μεταβίβασης – περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του Φ.Π.Α., φωτοαντίγραφο του σχετικού παραστατικού (τιμολόγιο ή απόδειξη πώλησης).
  • Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αγοραστή.
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος σε ισχύ από Κ.Τ.Ε.Ο..
  • Βεβαίωση περί μη οφειλής των τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για το χρονικό διάστημα που το όχημα ήταν στο όνομα του πωλητή.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Α. Απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία αγοραστή – πωλητή. Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση – Εξουσιοδότηση  με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή συμβολαιογραφική πράξη, όπου θα αναγράφεται απαραίτητα ο αριθμός κυκλοφορίας του μεταβιβαζόμενου οχήματος.
  • Β. Όταν τα συμβαλλόμενα μέρη είναι νομικά πρόσωπα απαιτείται η προσκόμιση των νομιμοποιητικών στοιχείων εκπροσώπησης.
  • Γ. Σε περίπτωση που παρακρατείται η κυριότητα του μεταβιβαζόμενου οχήματος, θα πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία «Άρση Παρακράτησης Κυριότητας». Εφόσον προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορεί να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την διαδικασία της μεταβίβασης του οχήματος.
  • Δ. Εάν το όχημα δεν έχει Δ.Τ.Ε. σε ισχύ, η μεταβίβαση πραγματοποιείται και στην εκδιδομένη άδεια κυκλοφορίας (στο όνομα του αγοραστή) φέρει την παρατήρηση «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ» ενώ  απαιτείται η ταυτόχρονη κατάθεση των πινακίδων αυτού στην υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών, όπου φυλάσσονται έως την προσκόμιση Δ.Τ.Ε. σε ισχύ.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: Ενημέρωση από την υπηρεσία κατά την υποβολή του αιτήματος και την επικύρωση της συμφωνίας μεταβίβασης.