ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ε.Δ.Χ.)

Τι οδηγώ με την ειδική άδεια οδήγησης (Ε.Δ.Χ.)

Η ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να οδηγεί Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο μέσα στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής.

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης
 • Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών  υποχρεωτικής εκπαίδευσης
 •    α) έως 2-4-1969: απολυτήριο Δημοτικού και οι γεννημένοι μετά τις 3-4-1969: απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου
 •   β) Ξένοι υπήκοοι: πιστοποιητικό ελληνομάθειας τουλάχιστον ειδικού επαγγελματικού σκοπού-Επιπέδο   Α2
 • Δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης (ΟΜΑΔΑ 2) από οφθαλμίατρο και παθολόγο, συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών
 • Δύο (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, (το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).

Κόστος

 • αμοιβή γιατρών (10€+10€+10€)
 • παράβολο για την θεωρητική εξέταση (20€) κωδικός παραβόλου «8151»
 • παράβολο για αρχική χορήγηση (50€) κωδικός παραβόλου «2986»

Παρατηρήσεις

 • Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ηλικία των 21 ετών και να μην έχει ξεπεράσει το 69° έτος της ηλικίας του.
 • Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α’65), όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή από το Δημόσιο.
 • Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση ως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όχημα που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.
 • Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα της περίπτωσης α’ του άρθρου 100 του ν.4070/2012 (Α’ 82) ήτοι για το αδίκημα της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασμού, κατάχρησης σε ασέλγεια, αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, σωματεμπορίας, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων του νόμου για πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών, λιποταξίας, ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.

Τα αποδεικτικά πληρωμής εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο).

 

ΒΙΒΛΙΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ