ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αίτηση Εκτύπωσης

Αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ,Α1,Α2 και Β

Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης εντός των κατηγοριών ΑΜ,Α1,Α2,Β,ΒΕ

Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β στις κατηγορίες Γ1,Γ,Δ1 ή Δ

Περί μη χορήγησης Π.Ε.Ι. - Υπαγωγή σε εξαιρέσεις

Επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης από Γ1,Γ,Δ1,Δ σε Γ1Ε,ΓΕ,Δ1Ε,ΔΕ

Χορήγη ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης

Προσθήκη σε ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας Β του κωδικού 96

Ανταλλαγή άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος της Ε.Ε. με Ελληνική αντίστοιχης κατηγορίας

Μετατροπή άδειας οδήγησης που εκδόθηκε στην Ελβετία σε αντίστοιχη Ελληνική χωρίς εξετάσεις

Μετατροπή άδειας οδήγησης που εκδόθηκε σε ΗΠΑ,Καναδά,Ιαπωνία,Αυστραλία,Νότια Αφρική σε Ελληνική

Μετατροπή άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης σε αντίστοιχη Ελληνική

Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης

Ανανέωση άδειας οδήγησης κάθε κατηγορίας

Χορήγηση άδειας οδήγησης λόγω απώλειας,κλοπής,φθοράς ή αλλοίωσης

Μετατροπή υπηρεσιακής άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από την Ελληνική αστυνομία

Περιορισμός κατηγοριών άδειας οδήγησης για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης λόγω γήρατος

Επαναχορήγηση κατηγοριών άδειας οδήγησης που περιορίστηκαν για λόγους υγείας ή συνταξιοδότησης

Χορήγηση ΠΕΙ με περιοδική κατάρτιση

Συμμετοχή στην Ειδική Θεωρητική Εξέταση για την ειδική άδεια οδήγησης επιβατηγού δημόσιας χρήσης

Χορήγηση ειδικής άδειας επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου

Ανανέωση ειδικής άδειας επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου

Επιστροφή Ελληνικής άδειας οδήγησης

Επαναχορήγηση άδειας οδήγησης που αφαιρέθηκε λόγω Σ.Ε.Σ.Ο.

Μεταβολή στοιχείων Ελληνικής άδειας οδήγησης

Άρση του κωδικού 114 για κάτοχο άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ