ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Δικαιολογητικά

 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου
 • Δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο
 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης για την άδειας οδήγησης

Κόστος

 • παράβολο για ανανέωση άδειας οδήγησης (50€)
 • παράβολο για την εκτύπωση (30€)
 • παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων (18€)
 • αμοιβή γιατρών (10€+10€)

Παρατηρήσεις

 • Τα αποδεικτικά πληρωμής εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο).

Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας πρέπει να προσκομίσετε εξετάσεις αίματος για ουρία και ζάχαρο, καρδιογράφημα, ακτινογραφία θώρακος.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ