ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

 Τι οδηγώ με κατηγορία Β

Επιβατηγό μηχανοκίνητο όχημα μεταφοράς επιβατών 8 θέσεων + 1 του οδηγού 9 και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ελαφρού ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.

Αν βγάζετε πρώτη φορά άδεια οδήγησης

Μαθήματα

 • 21 θεωρητικά
 • 25 πρακτικά

Δικαιολογητικά

Κόστος

 • αμοιβή γιατρών (10€+10€)
 • παράβολο για την θεωρητική εξέταση (10€)
 • παράβολο για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (10€)
 • παράβολο για αρχική χορήγηση (50€)
 • παράβολο για την εκτύπωση (30€)
 • παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων (18€)

Αν έχετε άδεια οδήγησης δικύκλου

Μαθήματα

 • 18 πρακτικά

Δικαιολογητικά

 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης

Κόστος

 • παράβολο για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (10€)
 • παράβολο για την εκτύπωση (30€)
 • παράβολο για την επέκταση κατηγορίας (27,02€)

Παρατηρήσεις

 • Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ηλικία των 18 ετών.
 • Τα αποδεικτικά πληρωμής εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο).

 

Κατηγορία Β1

Η κατηγορία αυτή πλέον χορηγείται μόνο σε ήδη κατόχους άδειας οδήγησης της εν λόγω κατηγορίας, η οποία έχει εκδοθεί από αρχές της αλλοδαπής, κατά την ανταλλαγή ή μετατροπή της σε ελληνική.
Σαν ελάχιστο όριο ηλικίας για την χορήγηση άδειας οδήγησης Β1 είναι το 18ο έτος, συμπληρωμένο.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή παραμονής, ή άδειας εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.

Κατηγορία Β96

Τι οδηγώ με κατηγορία Β 96

Μηχανοκίνητο όχημα που οδηγείται  με άδεια οδήγησης Β κατηγορίας και έλκη  ρυμουλκούμενο πάνω από 750 kgr.αλλά το συνολικό βάρος του συρμού δεν υπερβαίνει τα 4250 kgr.

Δικαιολογητικά

 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης κατηγορίας Β
 • Φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου
 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης για την άδεια οδήγησης

Κόστος

 • παράβολο για την εκτύπωση (30€)

Μαθήματα

 • 1 θεωρητικό
 • 6 πρακτικά

Παρατηρήσεις

 • Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ηλικία των 18 ετών.
 • Τα αποδεικτικά πληρωμής εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο).

 

ΒΙΒΛΙΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ