ΔΙΠΛΩΜΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

 Τι οδηγώ με κατηγορία C

Φορτηγό μηχανοκίνητο όχημα ανεξαρτήτου βάρους, με δυνατότητα έλξης ελαφρού ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.

Μαθήματα

 • 15 θεωρητικά
 • 15 πρακτικά

Δικαιολογητικά

 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου
 • Δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο
 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης για την άδειας οδήγησης
 • Άδεια οδήγησης καρηγορίας Β

Κόστος

 • αμοιβή γιατρών (10€+10€)
 • παράβολο για την θεωρητική εξέταση (10€)
 • παράβολο για την θεωρητική εξέταση  Π.Ε.Ι. (20€)
 • παράβολο για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (10€)
 • παράβολο για την πρακτική εξέταση  Π.Ε.Ι. (20€)
 • παράβολο για αρχική χορήγηση (50€)
 • παράβολο για την εκτύπωση (30€)
 • παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων (108,15€)

Παρατηρήσεις

 • Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ηλικία των 21 ετών ή των 18 με ταυτόχρονη έκδοση Π.Ε.Ι.
 • Τα αποδεικτικά πληρωμής εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο).

 

 

Κατηγορία Γ1

 Τι οδηγώ με κατηγορία C1

Φορτηγό μηχανοκίνητο όχημα έως 7500 kgr μικτό βάρος, με δυνατότητα έλξης ελαφρού ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.

Μαθήματα

 • 15 θεωρητικά
 • 15 πρακτικά

Δικαιολογητικά

 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου
 • Δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο
 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης για την άδειας οδήγησης
 • Άδεια οδήγησης καρηγορίας Β

Κόστος

 • αμοιβή γιατρών (10€+10€)
 • παράβολο για την θεωρητική εξέταση (10€)
 • παράβολο για την θεωρητική εξέταση  Π.Ε.Ι. (20€)
 • παράβολο για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (10€)
 • παράβολο για την πρακτική εξέταση  Π.Ε.Ι. (20€)
 • παράβολο για αρχική χορήγηση (50€)
 • παράβολο για την εκτύπωση (30€)
 • παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων (108,15€)

Παρατηρήσεις

 • Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ηλικία των 18 ετών.
 • Τα αποδεικτικά πληρωμής εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο).

ΒΙΒΛΙΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ