ΔΙΠΛΩΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

Τι οδηγώ με κατηγορία D

Λεωφορείο μηχανοκίνητο όχημα με κανένα περιορισμό και με δυνατότητα έλξης ελαφρού ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.

Μαθήματα

 • 15 θεωρητικά
 • 15 πρακτικά

Δικαιολογητικά

 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου
 • Δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο
 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης για την άδειας οδήγησης
 • Άδεια οδήγησης καρηγορείας Β

Κόστος

 • αμοιβή γιατρών (10€+10€)
 • παράβολο για την θεωρητική εξέταση (10€)
 • παράβολο για την θεωρητική εξέταση  Π.Ε.Ι. (20€)
 • παράβολο για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (10€)
 • παράβολο για την πρακτική εξέταση  Π.Ε.Ι. (20€)
 • παράβολο για αρχική χορήγηση (50€)
 • παράβολο για την εκτύπωση (30€)
 • παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων (108,15€)

Παρατηρήσεις

 • Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ηλικία των 24 ετών ή των 21 με ταυτόχρονη έκδοση Π.Ε.Ι.

Τα αποδεικτικά πληρωμής εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο).

 

Κατηγορία - Δ1

Τι οδηγώ με κατηγορία D1

Λεωφορείο μηχανοκίνητο όχημα έως 16+1 θέσεις και έως 8 μέτρα μήκος με δυνατότητα έλξης ελαφρού ρυμουλκούμενου έως 750 kgr.

Μαθήματα

 • 15 θεωρητικά
 • 15 πρακτικά

Δικαιολογητικά

 • 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου
 • Δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο
 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 • Αίτηση εκτύπωσης για την άδειας οδήγησης
 • Άδεια οδήγησης καρηγορείας Β

Κόστος

 • αμοιβή γιατρών (10€+10€)
 • παράβολο για την θεωρητική εξέταση (10€)
 • παράβολο για την θεωρητική εξέταση  Π.Ε.Ι. (20€)
 • παράβολο για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (10€)
 • παράβολο για την πρακτική εξέταση  Π.Ε.Ι. (20€)
 • παράβολο για αρχική χορήγηση (50€)
 • παράβολο για την εκτύπωση (30€)
 • παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων (108,15€)

Παρατηρήσεις

 • Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ηλικία των 21 ετών.

Τα αποδεικτικά πληρωμής εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο).

 

ΒΙΒΛΙΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ