ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ

Κατηγορία ΑΜ

 Τι οδηγώ με κατηγορία ΑΜ

Δίκυκλο ή τρίκυκλο όχημα, του οποίου η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 χιλιόμετρα την ώρα εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης και ο κυλινδρισμός του δεν υπερβαίνει τα 50 cc

Αν βγάζετε πρώτη φορά άδεια οδήγησης

Μαθήματα

 • 31 θεωρητικά
 • 14 πρακτικά

Δικαιολογητικά

Κόστος

 • αμοιβή γιατρών (10€+10€)
 • παράβολο για την θεωρητική εξέταση (10€)
 • παράβολο για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (10€)
 • παράβολο για αρχική χορήγηση (50€)
 • παράβολο για την εκτύπωση (30€)
 • παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων (18€)

Αν έχετε άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

Μαθήματα

 • 11 θεωρητικά
 • 12 πρακτικά

Δικαιολογητικά

 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης

Κόστος

 • παράβολο για την θεωρητική εξέταση (10€)
 • παράβολο για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (10€)
 • παράβολο για την εκτύπωση (30€)
 • παράβολο για την επέκταση κατηγορίας (27,02€)

Παρατηρήσεις

 • Αν ο υποψήφιος δεν έχει την ηλικία των 18 ετών, απαιτείται επιπλέον και Υπεύθυνη Δήλωση του ατόμου που ασκεί την επιμέλεια του υποψηφίου
 • Τα αποδεικτικά πληρωμής εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο).

 

 

 

 Τι οδηγώ με κατηγορία Α1

Δίκυκλο μεγίστου κυβισμού 125 cc, μεγίστης ισχύος 11 kW (14.96 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, ή μηχανοκίνητο τρίκυκλο, του οποίου η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW.

Αν βγάζετε πρώτη φορά άδεια οδήγησης

Μαθήματα

 • 31 θεωρητικά
 • 14 πρακτικά

Δικαιολογητικά

Κόστος

 • αμοιβή γιατρών (10€+10€)
 • παράβολο για την θεωρητική εξέταση (10€)
 • παράβολο για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (10€)
 • παράβολο για αρχική χορήγηση (50€)
 • παράβολο για την εκτύπωση (30€)
 • παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων (18€)

Αν έχετε άλλη  άδεια οδήγησης μηχανής

Μαθήματα

 • 7 πρακτικά

Δικαιολογητικά

 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης

Κόστος

 • παράβολο για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (10€)
 • παράβολο για την εκτύπωση (30€)
 • παράβολο για την επέκταση κατηγορίας (27,02€)

Αν έχετε  άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

Μαθήματα

 • 11 θεωρητικά
 • 12 πρακτικά

Δικαιολογητικά

 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης

Κόστος

 • παράβολο για την θεωρητική εξέταση (10€)
 • παράβολο για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (10€)
 • παράβολο για την εκτύπωση (30€)
 • παράβολο για την επέκταση κατηγορίας (27,02€)

Παρατηρήσεις

 • Τα αποδεικτικά πληρωμής εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο).
 • Ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

 

 

 

Κατηγορία Α2

 Τι οδηγώ με κατηγορία Α2

Δίκυκλο μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχεται από διασκευή άλλου δίκυκλου , ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος του διασκευασθέντος δίκυκλου

Αν βγάζετε πρώτη φορά άδεια οδήγησης

Μαθήματα

 • 31 θεωρητικά
 • 14 πρακτικά

Δικαιολογητικά

Κόστος

 • αμοιβή γιατρών (10€+10€)
 • παράβολο για την θεωρητική εξέταση (10€)
 • παράβολο για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (10€)
 • παράβολο για αρχική χορήγηση (50€)
 • παράβολο για την εκτύπωση (30€)
 • παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων (18€)

Αν έχετε άλλη  άδεια οδήγησης μηχανής

Μαθήματα

 • 7 πρακτικά

Δικαιολογητικά

 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης

Κόστος

 • παράβολο για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (10€)
 • παράβολο για την εκτύπωση (30€)
 • παράβολο για την επέκταση κατηγορίας (27,02€)

Αν έχετε  άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

Μαθήματα

 • 11 θεωρητικά
 • 12 πρακτικά

Δικαιολογητικά

 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης

Κόστος

 • παράβολο για την θεωρητική εξέταση (10€)
 • παράβολο για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (10€)
 • παράβολο για την εκτύπωση (30€)
 • παράβολο για την επέκταση κατηγορίας (27,02€)

Παρατηρήσεις

 • Τα αποδεικτικά πληρωμής εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο).
 • Ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του.

 

 

Κατηγορία Α

Τι οδηγώ με κατηγορία Α

Δίκυκλο οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος / βάρους ή κυβισμού και μηχανοκίνητο τρίκυκλο η ισχύς του οποίου υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp). Η ηλικία για την απόκτησή του είναι το 24ο έτος της ηλικίας του. Αν κάποιος είναι κάτοχος 2 χρόνια της κατηγορίας Α2 μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις για την απόκτηση της κατηγορίας Α ανεξαρτήτου ηλικίας.

Αν βγάζετε πρώτη φορά άδεια οδήγησης

Μαθήματα

 • 31 θεωρητικά
 • 14 πρακτικά

Δικαιολογητικά

Κόστος

 • αμοιβή γιατρών (10€+10€)
 • παράβολο για την θεωρητική εξέταση (10€)
 • παράβολο για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (10€)
 • παράβολο για αρχική χορήγηση (50€)
 • παράβολο για την εκτύπωση (30€)
 • παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων (18€)

Αν έχετε άλλη  άδεια οδήγησης μηχανής

Μαθήματα

 • 7 πρακτικά

Δικαιολογητικά

 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης

Κόστος

 • παράβολο για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (10€)
 • παράβολο για την εκτύπωση (30€)
 • παράβολο για την επέκταση κατηγορίας (27,02€)

Αν έχετε  άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

Μαθήματα

 • 11 θεωρητικά
 • 12 πρακτικά

Δικαιολογητικά

 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Α.Φ.Μ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητος ή διαβατηρίου
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης

Κόστος

 • παράβολο για την θεωρητική εξέταση (10€)
 • παράβολο για την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (10€)
 • παράβολο για την εκτύπωση (30€)
 • παράβολο για την επέκταση κατηγορίας (27,02€)

Παρατηρήσεις

 • Τα αποδεικτικά πληρωμής εκδίδονται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο).
 • Ο υποψήφιος πρέπει να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του.

 

 

 

ΒΙΒΛΙΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ